Често задавани въпроси

 • I. КАКВО ПРЕДЛАГА ВИРТУАЛНАТА КЛИНИКА?
  • 1. Защо да ползваме Виртуалната Клиника?

   1. Защо да ползваме Виртуалната Клиника?

   Защото Виртуалната клиника е създадена да обслужва вашите потребности по един съвременен метод. Вие получавате много удобства, като:

   - ползвате по всяко време на денонощието, от всяка точка на света /от дома; от офиса; от хотела и др./;
   - пестите време от траспорт и чакане пред кабинети; - пестите средства от транспорт и съпътстващи разходи;
   - имате възможност на голям избор от специалисти от всички сфери на медицината, от страната и чужбина;
   - вие сте във визуален контакт със специалистите.

  • 2. Какво предлага Виртуалната клиника?

   2. Какво предлага Виртуалната клиника?

   Ползвайте Виртуалната клиника винаги, когато имате нужда от компетентен отговор, свързан с:

   - ТРАДИЦИОННАТА МЕДИЦИНА;
   - НЕТРАДИЦИОННАТА МЕДИЦИНА;
   - МЕДИЦИНАСКАТА ЛОГИСТИКА;
   - ЗДРАВНИ ПРАВА И МЕНИДЖМЪНТ;
   - ТРУДОВА МЕДИЦИНА.

  • 3. Какво получаваме чрез Виртуалната клиника?

   3. Какво получаваме чрез Виртуалната клиника?

   Виртуалната клиника ви дава възможност по всяко време на денонощието от всяка точка на света да имате достъп до огромен брой специалисти от всички сфери на медицината чрез:

   - НАСОЧВАЩА КОНСУЛТАЦИЯ- Когато пациенът има конкретни оплаквания по определен проблем и търси насоки и съвет за пътя, по който може да протече лечението. Тази консултация не може да се възприема като достатъчна в случаите, когато липсва предхождаща физическа среща на пациента с консултиращия лекар.
   - ВТОРИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ – всяка следваща медицинска консултация онлайн по един и същи проблем, при един и същ специалист;
   - ВТОРО МНЕНИЕ – мнения на различни специалисти по един и същ установен вече проблем;
   - МЕДИЦИНСКА ЛОГИСТИКА – компетентно съдействие при определяне на необходимите ви специалисти;
   - СЪВЕТИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - Опитни специалисти консултират в помощ на работодатели и работници по въпроси, свързани със здравето и безопасността на труда, с подобряване на управлението на дейностите в тази сфера, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и наредбите към него, за търговските дружества, работещи на територията на България;
   - ЗДРАВНИ ПРАВА И МЕНИДЖМЪНТ - Тук можете да получите правни консултации относно правата ви като пациент и осигурителните ви права.  Ако сте лекар и имате проблемна ситуация в практиката, ще получите конкултации от опитни юристи. Ако сте ръководител на лечебно заведение, ваши колеги с дългогодишен опит ще ви консултират относно решаването на мениджърски казуси.

  • 4. Кога да ползваме Виртуалната клиника?

   4. Кога да ползваме Виртуалната клиника?

   Винаги, когато:

   - Вие или ваш близък не се чувствате добре;
   - имате нужда от спешен съвет от специалист във всички сфери на медицината;
   - се намирате на място, отдалечено от референтните центрове за медицинска помощ;
   - сте в командировка в страната или чужбина и не сте наясно към кого да се обърнете;
   - сте турист и не желаете да правите излишни разходи за медицинско обслужване;
   - желаете да получите и други мнения относно съществуващ медицински проблем;
   - имате нужда от консултации и обучения по Трудова медицина за фирмата си;
   - желаете да оптимизирате оказването на трудово-медицински услуги, снижавайки до минимум разходите за пътуване и командировъчни;
   - времето ви притиска;
   - предпочитате комфорта на дома или офиса си пред болничните чакални.

  • 5. Какви са специалистите, които дават консултации в направление „НЕТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА”?

   5. Какви са специалистите, които дават консултации в направление „НЕТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА”?

   Според проучвания все повече хора се обръщат към природата и търсят нейните лечебни и профилактични възможности. Ето защо във Виртуална клиника денонощно имате възможност да се консултирате със специалисти по следните, най-разпространени специалности:

   - ХОМЕОПАТИЯ;
   - БИЛКОЛЕЧЕНИЕ И НАРОДНА МЕДИЦИНА;
   - ПСИХОТЕРАПИЯ.

  • 6. Какви консултации предлагате по направление „ТРУДОВА МЕДИЦИНА”?

   6. Какви консултации предлагате по направление „ТРУДОВА МЕДИЦИНА”?

   - Консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
   - Съдействие на работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд.
   - Подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети на работещите за правилното им прилагане.
   - Разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
   - Консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 на ЗЗБУТ.
   - Организиране и провеждане на обучение на работещите по правилата за първа долекарска помощ, обучениe съгласно изискванията на Наредба РД 07-2/16.12.2009 г. на КУТ/ГУТ, длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите.
   - Извършване на наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на: предварителни и периодични медицински прегледи. Изготвяне на заключения за пригодността на работещите.

  • 7. Какви други консултации предлагате в областта на здравеопазването?

   7. Какви други консултации предлагате в областта на здравеопазването?

   Тук можете да получите правни консултации относно правата ви като пациент и осигурителните ви права. Ако сте лекар и имате проблемна ситуация в практиката, ще получите конкултации от опитни юристи. Ако сте ръководител на лечебно заведение, ваши колеги с дългогодишен опит ще ви консултират относно решаването на мениджърски казуси. На ваше разположение денонощно са специалисти:

   - ЮРИСТИ;
   - ИКОНОМИСТИ.

  • 8. Какво получаваме в направление „МЕДИЦИНСКА ЛОГИСТИКА” ?

   8. Какво получаваме в направление „МЕДИЦИНСКА ЛОГИСТИКА” ?

   Екип от лекари, компетентни в областта на общата медицина, и специалисти по здравни грижи ще ви съдействат при подреждането на диагностичен план и при избора на специалността на нужния ви консултант.

  • 9. Защо има разлика в цената на различни специалисти?

   9. Защо има разлика в цената на различни специалисти?

   Основната група специалисти работят на еднаква цена. Има и специалисти, които работят на различни цени, като това се формира от техните хабилитации, специализации, реализации, различното ниво на компетентност, както и владеенето на чужди езици.

  • 10. Какво е Лично Здравно Досие /ЛЗД/ и какво е предимството при ползването му?

   10. Какво е Лично Здравно Досие /ЛЗД/ и какво е предимството при ползването му?

   ЛЗД представлява електронен вариант за съхранение на файлове с информация, от която потребителят по един съвременен и удобен начин може да разполага с всички свои лични здравни данни. Ползва се срещу заплащане, което може да се осъществи от секция “ПЛАЩАНЕ”. Предимството при ползването на ЛЗД е, че няма да ви е нужно да носите със себе си папки с амбулаторни листове и всякаква информация на хартиен или друг носител. А на символична цена ще имате достъп до цялата ваша информация събрана на едно място, по всяко време на деня, от всяка точнка на света.

  • 11. Защо е препоръчително Подреждането на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/?

   11. Защо е препоръчително Подреждането на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/?

   Подреждането на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/ е услуга, която се заплаща символично, еднократно и е препоръчително, защото се извършва от компетентни специалисти. Така само в няколко папки ще разполагате с всички данни, свързани с вашето здраве.

  • 12. Мога ли да получа рецепта?

   12. Мога ли да получа рецепта?

   Поради ограниченията на закона, специалистите във ВИРТУАЛНАТА КЛИНИКА (www.zdrave.com и www.on-linedoctors.com) не могат да предписват лекарства.

  • 13. Do you have offer for corporate clients, insurance funds, insurers?

   13. Do you have offer for corporate clients, insurance funds, insurers?

   Send youe e-mail innquiry to: officevk@medicinabg.com.We shall contact you to arrange a meeting for discussing the terms of our successsful cooperation.

 • II. КОЙ ДА ПОЛЗВА ВИРТУАЛНАТА КЛИНИКА?
  • 1. За кого е подходящо да ползва Виртуалната клиника?

   1. За кого е подходящо да ползва Виртуалната клиника?

   Виртуалната клиника е подходяща:

   - За всеки, който има нужда от специалисти по мединцински въпроси;
   - За работодатели: напр. Направленията „Традиционна медицина”; „Нетрадиционна медицина”; „Медицинска логистика” могат да са част от социалната им политика. Докато направлението „Служба по трудова медицина” е идеално за улеснението им при изпълнение на договор със службата по трудова медицина;
   - За осигурителните фондове, като съвременен начин за обслужването на клиентите им, за снижаване на себестойността и ефективно насочване на клиентите им;
   - За застрахователите, като съвременен начин за обслужване на клиентите им и снижаване на риска от нецелесъобразно източване на здравните застраховки;
   - За хора пребиваващи в чужбина, свързване със специалисти от тяхната страна и на техния език;
   - За близките на хора, живеещи в райони, отдалечени от медицинска помощ.

  • 2. Как мога да стана специалист във Виртуалната клиника?

   2. Как мога да стана специалист във Виртуалната клиника?

   Всеки, който желае да бъде специалист във Виртуалната клиника трябва да изпрати запитване на e-mail адрес: officevk@medicinabg.com. Ще получите информация за изискванията, необходимата за попълване документация и условията за съвместна работа. Не пропускайте да отбележите координати за обратна връзка.

  • 3. Какво е необходимо ако съм упълномощен представител на болница и желая да бъдем партньори в предоставянето на консултации онлайн?

   3. Какво е необходимо ако съм упълномощен представител на болница и желая да бъдем партньори в предоставянето на консултации онлайн?

   В този случай, трябва да изпратете запитване на e-mail адрес: officevk@medicinabg.com и ще получите информация за изискванията и необходимата за попълване документация. Не пропускайте да отбележите координати за обратна връзка.

  • 4. Имам фирма и желая да ползвам ТРУДОВА МЕДИЦИНА. Какво е необходимо, за да се осъществи това?

   4. Имам фирма и желая да ползвам ТРУДОВА МЕДИЦИНА. Какво е необходимо, за да се осъществи това?

   Изпратете запитване на e-mail адрес: officevk@medicinabg.com. Ще получите информация за изискванията и необходимата за попълване документация. Не пропускайте да отбележите координати за обратна връзка.

 • III. КАК ДА ПОЛЗВАМЕ ВИРТУАЛНАТА КЛИНИКА?
  • 1. Как можем да се свържем с административния екип на Виртуалната клиника?

   1. Как можем да се свържем с административния екип на Виртуалната клиника?

   Корпоративните клиенти могат да отправят конкретно запитване за начина на ползване на услугите ни на нашият e-mail адрес: officevk@medicinabg.com.
   Всеки, който има нужда от повече информация може да зададе своите въпроси от СЪОБЩЕНИЕ в секция „РЕГИСТРАТУРА”.

  • 2. Как да се регистрирам във Виртуалната Клиника като пациент?

   2. Как да се регистрирам във Виртуалната Клиника като пациент?

   Използвайте бутона Вход/Регистрация . Ако вече сте регистриран, използвайте полето “Вход за потребители”, ако не сте регистриран използвайте полето “Регистрирай се”. Попълнете приложената стандартна форма и натиснете бутона Регистрация. На посочения от вас електронен адрес ще получите линк, от който ще се активира вашия профил. Използвайки го, вие сте регистриран във Виртуалната клиника като потребител и имате възможността да ползвате услугите на сайта.

  • 3. Как да избера специалист?

   3. Как да избера специалист?

   Влезте във вашия профил. Изберете необходимото ви направление. След това посредством приложените филтри, които не са задължителни, по критерии изберете специалист.

  • 4. Как мога да разбера повече за даден специалист и да съм сигурен в компетентносттта му?

   4. Как мога да разбера повече за даден специалист и да съм сигурен в компетентносттта му?

   От бутона “Още...”, който е под снимката на всеки специалист, можете да видите биографията му, в която се намират синтезирани данни за образование, специализации, реализация и др.
   Преди да се публикуват тези данни във Виртуалната клиника, административният екип се е запознал подробно с предоставените документи, които удостоверяват истинността им.

  • 5. Къде мога да видя график и цена за консултация при даден специалист?

   5. Къде мога да видя график и цена за консултация при даден специалист?

   Под снимката на всеки специалист, от бутоните “Цена” и “График” можете да получите пълна справка относно графика с часовете за консултации, както и съотвената цена.

  • 6. Какво е необходимо, за да запиша консултация?

   6. Какво е необходимо, за да запиша консултация?

   След като сте си избрали НАПРАВЛЕНИЕ и СПЕЦИАЛИСТ, за да запишете и стартирате консултация, е необходимо да разполагате с кредити.

  • 7. От къде и как мога да си закупя кредити?

   7. От къде и как мога да си закупя кредити?

   Кредитите са основната форма за разплащане във Виртуалната клиника. Стойността на кредитите можете да видите в секция “ПЛАЩАНЕ”, от където можете да ги закупите. Закупуването се извършва от бутона Нова поръчка. Изберете ВАЛУТА и ПРОДУКТ. Автоматично ви се изчислява стойността, която трябва да заплатите.

  • 8. Как да ползвам услугите във Виртуалната клиника, ако съм корпоративно представен потребител (от фирма, фонд, застраховател)?

   8. Как да ползвам услугите във Виртуалната клиника, ако съм корпоративно представен потребител (от фирма, фонд, застраховател)?

   Във вашия случай, влезте в секция “ПЛАЩАНЕ”. В подменю “ДОСТЪПНИ ПРОДУКТИ” виждате кредитите, с които разполагате и фирмата, която ви ги е предоставила.

  • 9. Как мога да ползвам корпоративно предоставените ми кредити?

   9. Как мога да ползвам корпоративно предоставените ми кредити?

   След като сте си избрали НАПРАВЛЕНИЕ и СПЕЦИАЛИСТ, от графика на специалиста, при заявка за консултация, от метод на плащане, избирате от падащото меню съответния продукт.

  • 10. Къде мога да видя извършените от мен покупки на кредити?

   10. Къде мога да видя извършените от мен покупки на кредити?

   Всяка ваша покупка на кредити можете да видите в секция “ПЛАЩАНЕ”, подменю “ИСТОРИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА”.

  • 11. Къде мога да видя какво съм заплатил за ползваните консултации?

   11. Къде мога да видя какво съм заплатил за ползваните консултации?

   В секция “КОНСУЛТАЦИИ”, подменю “МИНАЛИ КОНСУЛТАЦИИ”, в колона ЦЕНА, можете да видите колко сте заплатили за всяка проведена консултация.

  • 12. Как мога да си запиша консултация?

   12. Как мога да си запиша консултация?

   След като сте закупили кредити, избрали сте направление и специалист, резервирали сте час в графика на специалиста, за да стартирате консултация е необходимо да се натисне бутона ЗАПОЧНИ ПРЕГЛЕД и от двете страни: специалист и консултиран. Преди това, моля, проверете готовността си от техническа гледна точка на микрофон, камера и слушалки.

  • 13. Как да стартирам консултация?

   13. Как да стартирам консултация?

   След като сте закупили кредити, избрали сте направление и специалист, резервирали сте час в графика на специалиста, за да стартирате консултация е необходимо да се натисне бутона ЗАПОЧНИ ПРЕГЛЕД и от двете страни: специалист и консултиран. Преди това, моля, проверете готовността си от техническа гледна точка на микрофон, камера и слушалки.

  • 14. Как мога да проведа консултация на момента?

   14. Как мога да проведа консултация на момента?

   Консултация на момента може да проведете след като отидете в съответното направление. След това от филтрите изберете СТАТУС АКТИВЕН от падащото меню. Ще видите всички консултанти, които са онлайн в момента. Ако успоредно с този филтър за “СТАТУС” изберете и друг филтър “СПЕЦИАЛНОСТ” ще ви излязат само активните консултанти по тази СПЕЦИАЛНОСТ в този момент. Влезте в досието на специалиста и заявете консултация от бутон КОНСУЛТАЦИЯ СЕГА.

  • 15. Как мога да откажа консултация?

   15. Как мога да откажа консултация?

   След като влезете в сецкия “КОНСУЛТАЦИИ” във вашият профил, в прозореца “ЗАЯВКИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ” и/или “ЗАПИСАНИ КОНСУЛТАЦИИ” в най-дясната колона на заявката се намира синя информационна иконка . Влезте в нея. Откажете консултацията от бутона ОТКАЖИ. При отказ сте длъжни да опишете причината.

  • 16. Как и от къде мога да кача файлове с документи и защо е необходимо да ги наименувам?

   16. Как и от къде мога да кача файлове с документи и защо е необходимо да ги наименувам?

   В секция “ЗДРАВНО ДОСИЕ”, в подменю “МОЯТА ИСТОРИЯ”, влезте в страницата “ДОКУМЕНТИ”. Там виждате два прозореца:

   - “КАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ” - мястото, където се намират вашите качени документи;
   - “КАЧИ ДОКУМЕНТИ” – мястото, където можете да качите файлове, съдържащи ваши документи. Това се извършва по класическия метод: от бутона BROWSE ги изтеглете от вашия компютър.

  • 17. Мога ли да качвам документи по време на консултация?

   17. Мога ли да качвам документи по време на консултация?

   Имате възможност да качите нов файл с информация. Това е възможно от екрана, в който се провежда консултацията, от секция “КАЧИ ДОКУМЕНТИ”. Изберете папка, в която да се запишат и дайте име на файла за по-лесна ориентация на консултантите.Това би улеснило и подреждане на ЛЗД ( ЛИЧНО ЗДРАВО ДОСИЕ) по папки, ако решите да се възползвате от тази услуга.

  • 18. Как мога да преглеждам минали консултации?

   18. Как мога да преглеждам минали консултации?

   В секция “КОНСУЛТАЦИИ” от подменю “МИНАЛИ ПРЕГЛЕДИ” от синята информационна икона  се отваря прозорец, в който може да прегледате видеозапис на минала ваша консултация /това важи до 15 дни след провеждането/. Ако имате платена поддръжка на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/, имате възможност да го преглеждате постоянно.

  • 19. Защо нямам достъп до минали консултации?

   19. Защо нямам достъп до минали консултации?

   Нямате достъп до минали консултации, защото са изтекли 15 дни от провеждането им и не сте заплатили поддръжка на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/.

  • 20. Отказване от регистрация?

   20. Отказване от регистрация?

   Ако желаете да прекратите ползването на нашите услуги е необходимо да се обърнете към “ОНЛАЙН РЕГИСТРАТУРА”, от бутона СЪОБЩЕНИЯ, за да заявите това.

 • IV. ТЕХНИЧЕСИ ВЪПРОСИ
  • 1. Забравена парола?

   1. Забравена парола?

   В полето “ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ”, използвайте линка за ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА. Отваря се прозорез, в който въведете e-mail адреса, с който сте се регистрирали във Виртуалната клиника. На него ще получите нова парола.

  • 2. С кой уеб браузър работи Виртуалната клиника?

   2. С кой уеб браузър работи Виртуалната клиника?

   Виртуалната клиника работи с радлични уеб браузъри, но е препоръчително е да се ползват най-популярните: Internet Explorer 7 и 8, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

  • 3. Нуждая ли се от уеб камера, за да стартирам консултация?

   3. Нуждая ли се от уеб камера, за да стартирам консултация?

   Камерата за пациента не е задължителна, но е препоръчителна. Подходяща е всяка, която може да възпроизведе качествен образ.

  • 4. Как се осъществява видео връзката?

   4. Как се осъществява видео връзката?

   Видео връзката се осъществява чрез предварително инсталиран от вас Flash Player след версия 9. За стартирането на консултацията е необходимо да се даде разрешение от потребителя и специалиста с натискане на бутон ЗАПОЧНИ КОНСУЛТАЦИЯ.

  • 5. Камерата ми не работи?

   5. Камерата ми не работи?

   Камерата ви може да не работи в следните случаи:

   - ако не в включена в компютъра;
   - ако на Flash Player е спрян достъпа до камерата. Това се отстранява по следния начин – кликнете с десен бутон върху видеоекрана и натиснете бутона “Allow”;
   - ако е включена успоредно за друго приложение, напр. Skype.

  • 6. Защо е необходимо да се ползват слушалки?

   6. Защо е необходимо да се ползват слушалки?

   Препоръчително е ползването на слушалки, за да се избегне получаването на микрофония, която внасят колоните, когато се ползват вместо слушалки.

  • 7. Защо не чувам нищо?

   7. Защо не чувам нищо?

   Възможно е да не чувате нищо, ако:

   - не работи микрофона на специалиста;
   - вашите слушалки не са включени или са с намален звук;
   - не работи вашата звукова карта;
   - не работи звуковата карта на специалиста;
   - ползвате едновременно и друго приложение, което изисква звуков ресурс.

  • 8. Защо специалистът не ме чува?

   8. Защо специалистът не ме чува?

   Възможно е да не ви чуват, ако:

   - не работи микрофона ви;
   - не работят слушалките на специалиста /не са включени или са с намален звук/;
   - не работи вашата звукова карта;
   - не работи звуковата карта на специалиста;
   - специалистът ползва едновременно и друго приложение, което изисква звуков ресурс.

  • 9. Инсталиране и проблеми с Flash Player

   9. Инсталиране и проблеми с Flash Player

   Инсталаторът на Flash Player води потребителя при инсталацията като по това време трябва да са изключени всички онлайн програми и браузъри. След инсталирането е необходимо пак да влезете във Виртуалната клиника. В случай, че вече имате инсталиран Flash Player системата проверява за налична версия 9 или по-висока и ако няма показва линк със съобщение за обновяване.

 • ДOПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА
  • Защо има указани цени в други валути?

   Защо има указани цени в други валути?

   Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

  • Как да извърша покупка?

   Как да извърша покупка?

   За да извършите покупка трябва да се регистрирате на сайта и да влезете в своя профил. Изберете услуга, която ще ползвате, проверете колко кредита са ви нужни и преминете към покупка на кредити (изберете секция „Плащане”.  След като в страницата за поръчка посочите броя кредити изберете метод за плащане.  Поддържаме два начина за плащане – чрез системата ePay и директно плащане с дебитна / кредитна карта чрез платежната страница на ОББ. 
   Чрез виртуалния ПОС на ОББ приемаме плащане с карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и V PAY.  Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.  В платежната страница се въвеждат данните на картата.  За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на ОББ поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани да ползвате тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи и страница за въвеждане на вашата автентикационна парола.

  • Политика за осигуряване на защита на транзакционните данни

   Политика за осигуряване на защита на транзакционните данни

   За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
   -    Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
   -    Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
   В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугите на

 ВИРТУАЛНА КЛИНИКА

        Интернет страницата ВИРТУАЛНА КЛИНИКА е собственост на "Амбулатория за специализирана медицинска извънболнична помощ Медицински център Св. Пантелеймон" ЕООД ,  ЕИК 121057557 и адрес: Република България, гр. София, р-н Триадица, ул. Княз Борис І, №21, наричана по-долу Доставчикът. Дружеството се представлява от д-р Владимир Костов Костов - управител, с когото можете да се свържете на електронен адрес officevk@medicinabg.com.  

 Доставчикът предоставя  услуги в областта на здравеопазването, включващи медицински и свързани с медицината консултации, поддръжка на здравно досие.

 I.           КОНСУЛТАЦИИ

Предоставяните по електронен път консултации са обощени в следните направления:

1.1.      Медицински консултации във всички медицински  специалности

1.2.      Вторични консултации (когато сме имали първа среща, установили сме обективното състояние, насочили сме се към съществуващ проблем, изградили сме диагностичен план, Вие сте го изпълнили и сте ни предоставили резултатите от диагностиката чрез тази платформа или по друг начин, в периода на изпълнение на диагностичния план не са възникнали нови състояния, нуждаещи се от пряко физическо уточнение, следователно можем да Ви дадем заключение относно диагноза, режим, поведение и да препоръчаме терапия).

1.3.      Консултация по готови изследвания или второ мнение, без да е имало помежду ни пряка физическа предходна среща. Консултиращият лекар би могъл да коментира резултатите от извършено изследване в областта на конвенционалната медицина, в случай, че му ги предоставите коректно и в тяхната цялост, както и да коментира дадено Ви вече заключение от друг лекар по повод на същите изследвания или същата симптоматика. В този случай, консултиращият лекар не би могъл да постави диагноза и да предпише лечение.

1.4.      Консултации в областта на здравеопазването:

1.4.1.        ИКОНОМИЧЕСКИ;

1.4.2.        ПРАКТИЧЕСКИ;

1.4.3.        ЮРИДИЧЕСКИ.

Тези консултации са с практическа насоченост по конкретно поставени въпроси, казуси, оказване на помощ за начинитеда използваме и защитаваме правата си на потребители на медицински услуги, тълкуване на правни нирми, запознаване със законодателството и др.

II.         Медцинска логистика

Напътствия за изпълнение на диагностичен план* на съобщени от пациента оплаквания. Този диагностичен план не бива да бъде възприеман като достатъчен или абсолютно необходим в случаите, когато липсва предхождаща физическа среща на пациента с консултиращия лекар.

*Диагностичен план – поредица от изследвания и/или поредица консултации с различни специалисти, както и съпътстващите изисквания за провеждането им, с цел уточняването на състояние, произтичащо от оплаквания, свързани със здравето.

Съвети за първа помощ

Осъществяване на конферентна връзка между лекари с характер на лекарски консилиум, с цел обсъждане на съобщено от пациента състояние и оплаквания.

Логистична консултация от консултиращ лекар, състояща се в напътствия за видове специалисти и местоположението им, видове лечебни заведения и местоположението им, имащи капацитета и ресурса да уточнят съществуващ проблем.

 

III.     ПОДДРЪЖКА НА ЗДРАВНО ДОСИЕ

Здравното досие представлява сбор от документи (файлове), групирани според вида на съдържанието и /или според техния произход, както следва: текстови, таблични, образни. Здравното досие позволява да се визуализират и използват при необходимост от потребителя документи за неговото здравословно състояние.

 

IV.       Сайтът не предоставя услуги свързани с:

4.1.      Лечение, свързано с физикални методи;

4.2.      Провеждане на психотерапевтични сеанси;

4.3.      Издаване на рецепта;

4.4.      Диагностика, основаваща се на физическото състояние;

4.5.      Провеждане на профилактични прегледи;

4.6.      Продажба на медикаменти


V.          ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1.     Общите условия за ползване на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА  уреждат отношенията между ДОСТАВЧИКА на електронните услуги, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, респективно – правата, задълженията и отговорностите на всеки от тях.

5.2.    Услугите, предоставяни във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА са „услуги на информационното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия и се предоставят след изрично изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че същият е пълнолетно и дееспособно лице, респективно регистрирано юридическо лице, разбира Общите условия и ги приема изцяло.

5.3.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло е отговорен за съхраняване тайната на своята парола и недопускане на трети лица да ползват регистрацията му. Всички действия, извършени чрез паролата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат считани за извършени лично от същия, освен ако по надлежния ред не бъде установено друго.

5.4.    В случай, че законните права на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисия за защита на потребителя, като подадете жалба или сигнал на следния електронен адрес: www.kzp.bg.

5.5.     ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да извършва промени в общите условия, за което ще бъдете уведомени с публикацията им на съответното място в ВИРТУАЛНА КЛИНИКА. При несъгласие с извършените промени можете свободно и по всяко време да прекратите своята регистрация.

5.6.      ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ достъп до своите сайтове, в това число - до информацията и услугите, предлагани в тях, при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на настоящите общи условия, относимата нормативна уредба и допълнително посочените в сайта изисквания за предоставяне и ползване на конкретни услуги.

5.7.      ДОСТАВЧИКЪТ не контролира генерираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ  информация  и не отговаря за съдържанието и качеството на последната или за произтекли от нея вреди.

5.8.      «ПОТРЕБИТЕЛ» по смисъла на настоящите Общи условия на  ВИРТУАЛНА КЛИНИКА е всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице, което желае да ползва услугите наВИРТУАЛНА КЛИНИКА, приема настоящите Общи условия и в знак на това е извършило регистрация в системата като ПОТРЕБИТЕЛ.

5.9.      Извършената регистрация по предходния текст представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че желае да ползва или предоставя услуги във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА, запознат е, приема  настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

5.10.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право само на една регистрация във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА, в която същият се задължава да посочи коректни данни, а в случай на промяна – незабавно да отрази същата в своята регистрация.

5.11.  ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка и без предупреждение да прекратява регистрации на ПОТРЕБИТЕЛИ при нарушаване на правилата за ползване на услугите.

5.12.  ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услуги чрез виртуална рецепция и регистрирани в сайта консултанти, които предоставят услуги по електронен път чрез гласова и визуална връзка. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на свой риск ползват услуги във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА от лица – консултанти, с които не са в гласова и визуална връзка.

5.13.  Консултантите във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА не носят отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предоставил добросъвестно цялата необходима информация за своето здравно състояние или е укрил такава.

5.14.  ДОСТАВЧИКЪТ ще съхранява данните на своите потребители, при условията на конфиденциялност според Закона за защита на личните данни и няма да ги предоставя на трети лица без изричното съгласие на потребителите, изразено писмено или в случаи,  регламентирани от съществуващото законодателство и само на изрично посочените в закона институции. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност.

5.15.  ДОСТАВЧИКЪТ насърчава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да го уведомяват във всеки случай, в който им е станало известно неетичното поведение на предоставяща услуга чрез сайта консултант, за да бъде потърсена отговорност на същия и да бъдат предпазени другите потребители от дейността му.

5.16.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства за изпълнението на услугата от ДОСТАВЧИКА , като  предоставя добросъвестно точна, изчерпателна и цялостна здравна информация за своето здравно състояние, която включва:

           - историята на заболяването, провежданото лечение, приеманите лекарства и рисковите фактори, свързани със заболяването му;

           - наследствени, онкологични, психиатрични заболявания на членовете на семейството му, доколкото са му известни;

           - случаите, в които заболяването му застрашава или може да застраши живота на трети лица;

           - направените до този момент волеизявления относно оказване на медицинска помощ.

5.17.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да потърси повече от едно становище от различни Консултанти във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА.

5.18.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да  изисква от Консултант предоставящ услуга чрез сайта да бъде осъществена видеоконферентна връзка, без самият да е длъжен да се визуализира.

5.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи информация относно диагностичните и терапевтичните алтернативи при оказване на медицинска помощ, както и информация за името, специалността и допълнителните квалификации на Консултанта.

5.20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на логистична консултация, състояща се в напътствия за видове специалисти и местоположението им, видове лечебни заведения и местоположението им, имащи капацитета и ресурса да уточнят съществуващ проблем.

5.21. В случай, че за поставянето на точна диагноза е необходимо да бъде направен личен преглед на потребителя, същият има право да бъде прегледан в удобно за него и за Консултанта време, съгласувано с Доставчика.

5.22. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва определена услуга, свързана с невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯТ поради технически причини (хардуерен или софтуерен, проблем с интернет свързаност и др.).

5.23.  ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системата, които са свързани с използването или предоставянето на услуги въвВИРТУАЛНА КЛИНИКА, както и да използва тази информация по начин, който не противоречи на закона.

5.24. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието наВИРТУАЛНА КЛИНИКА, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително известие.

5.25. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

5.26. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по свое усмотрение да спре част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или за определени ПОТРЕБИТЕЛИ и/илиКонсултанти.

5.27. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже достъп до една или повече от своите услуги на Потребител в изброените, но неизчерпателно случаи, а именно:

        5.27.1.  Когато не е извършил дължимо плащане към ДОСТАВЧИКА;

5.27.2.     Когато с действията си нарушава Общите условия и други задължения, произтичащи от нормативен акт;

5.27.3.     Когато с действията си волно или неволно възпрепятства трети лица да ползват услугите на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА;

5.27.4.     Когато е заявил ползването на услуга и два или повече пъти не е ползвал услугата.

5.28.      Всеки ПОТРЕБИТЕЛ във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА:

5.28.1. да не предоставя невярна, неточна или подвеждаща информация;

5.28.2.  да не накърнява правата, законните интереси и доброто име на трети лица;

5.28.3.     да не призовава към извършване на престъпления или други правонарушения;

5.28.4.     да не извършва други злоумишлени действия;

5.28.5.     да уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на констатирано нарушение на настоящите Общи условия;

5.28.6.     да заплаща за предоставените услуги.

5.29.      ДОСТАВЧИКЪТ предлага услугите във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на тяхното качество.

5.30.      ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети, възникнали поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика и др.

5.31.      ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възникнали вреди  поради непредоставени услуги в случай на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, технически повреди и други, които биха могли да доведат до невъзможност да се използва част или цялата система; при нерегламентиран достъп или проникване от страна на трети лица в системата и други подобни.

5.32.      „СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” по смисъла на предходния текст е непредвидено към момента на сключването или на изпълнението на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

5.33.      ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури ползването на платените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги, които услуги не са били предоставени по причина за която отговорен е Доставчика или е налице случайно събитие.

5.34.      ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за прилагане на препоръчани от страна на Консултантите продукти, процедури, методи за справяне с проблеми и други.

5.35.  ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поставя рекламни материали във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали.

5.36.  Забранява се използването на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА  без съгласието на ДОСТАВЧИКА за реклама, за пренасочване към външни сайтове, за разпращане на непоискани търговски съобщения, за незаконно събиране на информация и други, които стоят извън целите на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА.

5.37.  ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато същия използва услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на услугите на ДОСТАВЧИКА.

5.38.  ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност в случай на извършени нарушения от страна на Консултантите във връзка с предоставени услуги.

5.39.  В случай, че потребителят използва част и цялата информация  във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА по начин, противоречащ на Закона за авторското право и сродните му права, същият носи отговорност за всички причинени на Доставчика вреди и пропуснати ползи.

5.40.  Потребителите ползват услуги в системата на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА  след плащане на определеното за услугата възнаграждение. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема разноските при Оператора на електронни разплащания за конвертиране на неговата валута, както и поема всички необходими такси и разноски за извършване на съответния превод към Доставчика.

5.41.  За да използва услуги във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предплаща определена цена или съответен брой кредитни единици.

5.42. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да изисква и ползва услуга ако предварително не е заплатил цената на услугата.

5.43.  В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предплатил услуга, която не е използвал, то той има право да  получи обратно платената сума, когато е отказал ползването на услугата не по-късно от 1 час преди уговореното време за ползване на услугата. Отказът трябва да е направен писмено на интернет страницата като се посочва и банкова сметка, по която потребителят желае да му бъде възстановена сумата. Таксите и комисионните по транзакзията за възстановяване са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и се удържат от сумата за възстановяване. При връщането на сумата на ПОТРЕБИТЕЛЯ ДОСТАВЧИКЪТ удържа комисионна за ангажимент в размер на 15 % от платената сума.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, от която е извършено плащането..

5.44.  ДОСТАВЧИКЪТ не дължи връщане на платена от ПОТРЕБИТЕЛ сума, когато:

           5.44.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отказал ползване на услуга по –късно от 1 час преди уговореното време за ползване на услугата;

           5.44.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отказвал предварително уговорена услуга и се е ползвал от правата по  т. 5.43 повече от 2 пъти.

5.45. ДОСТАВЪЧИКЪТ дължи връщане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на предплатена сума, когато услугата не е предоставена по причина, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря, като таксите и комисионнните за връщането на сумата са за сметка на ДОСТАВЧИКА. Връщането на сумата се извършва след изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ дали желае да използва сумата за друга услуга или желае връщане, като посочи и банкова сметка.

5.46. Личните данни, предоставени на ДОСТАВЧИКА, са конфиденциална информация и могат да бъдат използвани само в съответствие с нормативната уредба на Република България. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за използване на предоставени от потребител лични данни, когато това използване е в съответствие с действащото в Р България законодателство, независимо дали това използване е разрешено от страната, на която потребителят  е граждадин или в която е отседнал или временно пребивава. В случай на правна колизия приложимо е законодателството на Р България.

5.47.  ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че всяка информация от личен, търговски или служебен характер, получена при ползването на сайта ще бъде използвана единствено и само по предназначение и с нетърговска цел.

5.48.  Достъп до  предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни има само ДОСТАВЧИКА. Консултанта предоставил услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да съхранява, обработва или извършва други действия с информацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ извън конкретните действия свързани с извършването на консултантска дейност по заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга.

5.49.  Съдържанието на сайта не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

5.50.  Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари професионалисти и не отлагайте потърсването на медицинска помощ поради получена в нашия сайт информация.

5.51. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на сайта информация.

5.52. С подписването на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласие ДОСТАВЧИКЪТ да съхранява предоставените лични данни единствено и само за доказаване на времето, вида и качеството на предоставената услуга.

5.53.  Всички спорове относно съществуването, изпълнението или неизпълнението на задълженията на страните, породени от Общите условия или отнасящи се до тях се решават по реда на действащия в Република България ред Граждански процесуален кодекс.

5.54.  ДОСТАВЧИКЪТ има право да допълва и изменя настоящите Общи условия. 

5.55. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2011 год. и/или от публикуването на последната им актуализация.

Ние приемаме сериозно сигурността и вземаме предпазни мерки за защита на личните данни. Вие получавате достъп до личните си данни на нашата Уеб страница посредством парола и Вашия имейл адрес. Препоръчваме ви да не споделяте паролата си с никого. В допълнение, Вашите лични данни се съхраняват на защитен сървър, до който само избрани служители имат достъп.

 

Картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

 • Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:
 • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Виртуалната Клиника не съхранява данни за разплащанията и поради тази причина не би могла да ги използва за други цели. В следствие на това е необходимо всеки път  потребителите да си въвеждат нужната информация, относно разплащанията.

 

Лични данни

АСМИП МЦ "Свети Пантелеймон" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. АСМИП МЦ "Свети Пантелеймон" ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Декларирам, че:

На осн. чл. 5, ал. 2, т.2 във вр. с чл. 5, ал. 1 т.3 от Закона за защита на личните данни давам своето изрично съгласие АСМИП – МЦ "Свети Пантелеймон” ЕООД, ЕИК: 121057557  да обработва личните ми данни, включително и тези свързани с моето здраве, съгласно Закона за защита на личните данни.

Информиран съм, че данните, които предоставям са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Предоставям данните си доброволно.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА

За да се регистрирате в системата, натиснете бутона Регистрация
След това попълнете регистрационната форма. 
До няколко минути ще получите съобщение на email адреса, който сте въвели при регистрацията. 
Натиснете линка за активация в него и вашият профил е вече готов за използване.

Валутната единица в сайта е кредит. Кредити могат да бъдат закупени по всяко време от секцията Плащания, след като сте влезли в системата със своя email и със своята парола.

Цената на един кредит е 1 лев (без ДДС).

Кредитите са в леваевро и щатски долари.
Има няколко начина за купуване на кредити:

За плащане в лева:
 • Epay
 • Плащане през Epay с кредитна или дебитна карта
За плащане в евро и щатски долари:
 • Плащане през PayPal с кредитна или дебитна карта
 • ExpressCheckout с PayPal
 • Epay
 • Плащане през Epay с кредитна или дебитна карта

Цената на консултацията е посочена в профила на всеки специалист.

 

След като влезете със своя email и със своята парола, идете в секция Плащания и изберетежеланата от вас валута за плащане (лева, евро или щатски долари), начина на плащане и броя кредити, които искате да закупите.

Онлайн прегледът може да бъде направен от всяка точка на света, като се използва видео камера и от лекаря, и от пациента /камерата за пациента не е задължителна/ или чрез чат. 
Пациентът има право да избира дали връзката му с лекаря да е посредством видео или чрез чат. 
Пациентът има възможност предварително да качи в своя профил нужните документи и изследвания за предстоящия преглед, които да са на разположение на лекаря. Всеки преглед се записва и записът от прегледа се съхранява в системата на клиниката.

След прегледа се попълва амбулаторен картон, който се качва в профила на пациента. Профилът е активен (безплатен) три месеца.

Пациентът има право да поддържа личното си здравно досие в онлайн клиниката, като качи в системата изследвания, рецепти, мнения, амбулаторни листи, снимки и всякакви документи, свързани с неговото здраве и с начина на лечение. Той има постояннен достъп до здравното си досие, може да прави корекции в него и от всяка точка на света може да го отваря и да го предоставя.

Ако имате затруднения за попълване на вашите лични изследвания, рецепти, мнения, амбулаторни листи, снимки и всякакви документи, свързани с вашето здраве и с начина на лечение, тези документи могат да бъдат качени и подредени в личното ви здравно досие от регистратурата. Тази услуга се нарича Подреждане на лично здравно досие, струва 40 лева (без ДДС) и се заплаща еднократно. 
Тази услуга, както и личната амбулаторна карта за направените прегледи в онлайн клиниката, се заплаща след третия месец и цената и е 1.80 лв. (без ДДС) на месец.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугите на

 ВИРТУАЛНА КЛИНИКА

        Интернет страницата ВИРТУАЛНА КЛИНИКА е собственост на "Амбулатория за специализирана медицинска извънболнична помощ Медицински център Св. Пантелеймон" ЕООД ,  ЕИК 121057557 и адрес: Република България, гр. София, р-н Триадица, ул. Княз Борис І, №21, наричана по-долу Доставчикът. Дружеството се представлява от д-р Владимир Костов Костов - управител, с когото можете да се свържете на електронен адрес officevk@medicinabg.com.  

 Доставчикът предоставя  услуги в областта на здравеопазването, включващи медицински и свързани с медицината консултации, поддръжка на здравно досие.

 I.           КОНСУЛТАЦИИ

Предоставяните по електронен път консултации са обощени в следните направления:

1.1.      Медицински консултации във всички медицински  специалности

1.2.      Вторични консултации (когато сме имали първа среща, установили сме обективното състояние, насочили сме се към съществуващ проблем, изградили сме диагностичен план, Вие сте го изпълнили и сте ни предоставили резултатите от диагностиката чрез тази платформа или по друг начин, в периода на изпълнение на диагностичния план не са възникнали нови състояния, нуждаещи се от пряко физическо уточнение, следователно можем да Ви дадем заключение относно диагноза, режим, поведение и да препоръчаме терапия).

1.3.      Консултация по готови изследвания или второ мнение, без да е имало помежду ни пряка физическа предходна среща. Консултиращият лекар би могъл да коментира резултатите от извършено изследване в областта на конвенционалната медицина, в случай, че му ги предоставите коректно и в тяхната цялост, както и да коментира дадено Ви вече заключение от друг лекар по повод на същите изследвания или същата симптоматика. В този случай, консултиращият лекар не би могъл да постави диагноза и да предпише лечение.

1.4.      Консултации в областта на здравеопазването:

1.4.1.        ИКОНОМИЧЕСКИ;

1.4.2.        ПРАКТИЧЕСКИ;

1.4.3.        ЮРИДИЧЕСКИ.

Тези консултации са с практическа насоченост по конкретно поставени въпроси, казуси, оказване на помощ за начинитеда използваме и защитаваме правата си на потребители на медицински услуги, тълкуване на правни нирми, запознаване със законодателството и др.

II.         Медцинска логистика

Напътствия за изпълнение на диагностичен план* на съобщени от пациента оплаквания. Този диагностичен план не бива да бъде възприеман като достатъчен или абсолютно необходим в случаите, когато липсва предхождаща физическа среща на пациента с консултиращия лекар.

*Диагностичен план – поредица от изследвания и/или поредица консултации с различни специалисти, както и съпътстващите изисквания за провеждането им, с цел уточняването на състояние, произтичащо от оплаквания, свързани със здравето.

Съвети за първа помощ

Осъществяване на конферентна връзка между лекари с характер на лекарски консилиум, с цел обсъждане на съобщено от пациента състояние и оплаквания.

Логистична консултация от консултиращ лекар, състояща се в напътствия за видове специалисти и местоположението им, видове лечебни заведения и местоположението им, имащи капацитета и ресурса да уточнят съществуващ проблем.

 

III.     ПОДДРЪЖКА НА ЗДРАВНО ДОСИЕ

Здравното досие представлява сбор от документи (файлове), групирани според вида на съдържанието и /или според техния произход, както следва: текстови, таблични, образни. Здравното досие позволява да се визуализират и използват при необходимост от потребителя документи за неговото здравословно състояние.

 

IV.       Сайтът не предоставя услуги свързани с:

4.1.      Лечение, свързано с физикални методи;

4.2.      Провеждане на психотерапевтични сеанси;

4.3.      Издаване на рецепта;

4.4.      Диагностика, основаваща се на физическото състояние;

4.5.      Провеждане на профилактични прегледи;

4.6.      Продажба на медикаменти


V.          ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1.     Общите условия за ползване на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА  уреждат отношенията между ДОСТАВЧИКА на електронните услуги, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, респективно – правата, задълженията и отговорностите на всеки от тях.

5.2.    Услугите, предоставяни във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА са „услуги на информационното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия и се предоставят след изрично изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че същият е пълнолетно и дееспособно лице, респективно регистрирано юридическо лице, разбира Общите условия и ги приема изцяло.

5.3.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло е отговорен за съхраняване тайната на своята парола и недопускане на трети лица да ползват регистрацията му. Всички действия, извършени чрез паролата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат считани за извършени лично от същия, освен ако по надлежния ред не бъде установено друго.

5.4.    В случай, че законните права на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисия за защита на потребителя, като подадете жалба или сигнал на следния електронен адрес: www.kzp.bg.

5.5.     ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да извършва промени в общите условия, за което ще бъдете уведомени с публикацията им на съответното място в ВИРТУАЛНА КЛИНИКА. При несъгласие с извършените промени можете свободно и по всяко време да прекратите своята регистрация.

5.6.      ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ достъп до своите сайтове, в това число - до информацията и услугите, предлагани в тях, при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на настоящите общи условия, относимата нормативна уредба и допълнително посочените в сайта изисквания за предоставяне и ползване на конкретни услуги.

5.7.      ДОСТАВЧИКЪТ не контролира генерираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ  информация  и не отговаря за съдържанието и качеството на последната или за произтекли от нея вреди.

5.8.      «ПОТРЕБИТЕЛ» по смисъла на настоящите Общи условия на  ВИРТУАЛНА КЛИНИКА е всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице, което желае да ползва услугите наВИРТУАЛНА КЛИНИКА, приема настоящите Общи условия и в знак на това е извършило регистрация в системата като ПОТРЕБИТЕЛ.

5.9.      Извършената регистрация по предходния текст представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че желае да ползва или предоставя услуги във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА, запознат е, приема  настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

5.10.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право само на една регистрация във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА, в която същият се задължава да посочи коректни данни, а в случай на промяна – незабавно да отрази същата в своята регистрация.

5.11.  ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка и без предупреждение да прекратява регистрации на ПОТРЕБИТЕЛИ при нарушаване на правилата за ползване на услугите.

5.12.  ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услуги чрез виртуална рецепция и регистрирани в сайта консултанти, които предоставят услуги по електронен път чрез гласова и визуална връзка. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на свой риск ползват услуги във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА от лица – консултанти, с които не са в гласова и визуална връзка.

5.13.  Консултантите във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА не носят отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предоставил добросъвестно цялата необходима информация за своето здравно състояние или е укрил такава.

5.14.  ДОСТАВЧИКЪТ ще съхранява данните на своите потребители, при условията на конфиденциялност според Закона за защита на личните данни и няма да ги предоставя на трети лица без изричното съгласие на потребителите, изразено писмено или в случаи,  регламентирани от съществуващото законодателство и само на изрично посочените в закона институции. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност.

5.15.  ДОСТАВЧИКЪТ насърчава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да го уведомяват във всеки случай, в който им е станало известно неетичното поведение на предоставяща услуга чрез сайта консултант, за да бъде потърсена отговорност на същия и да бъдат предпазени другите потребители от дейността му.

5.16.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства за изпълнението на услугата от ДОСТАВЧИКА , като  предоставя добросъвестно точна, изчерпателна и цялостна здравна информация за своето здравно състояние, която включва:

           - историята на заболяването, провежданото лечение, приеманите лекарства и рисковите фактори, свързани със заболяването му;

           - наследствени, онкологични, психиатрични заболявания на членовете на семейството му, доколкото са му известни;

           - случаите, в които заболяването му застрашава или може да застраши живота на трети лица;

           - направените до този момент волеизявления относно оказване на медицинска помощ.

5.17.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да потърси повече от едно становище от различни Консултанти във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА.

5.18.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да  изисква от Консултант предоставящ услуга чрез сайта да бъде осъществена видеоконферентна връзка, без самият да е длъжен да се визуализира.

5.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи информация относно диагностичните и терапевтичните алтернативи при оказване на медицинска помощ, както и информация за името, специалността и допълнителните квалификации на Консултанта.

5.20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на логистична консултация, състояща се в напътствия за видове специалисти и местоположението им, видове лечебни заведения и местоположението им, имащи капацитета и ресурса да уточнят съществуващ проблем.

5.21. В случай, че за поставянето на точна диагноза е необходимо да бъде направен личен преглед на потребителя, същият има право да бъде прегледан в удобно за него и за Консултанта време, съгласувано с Доставчика.

5.22. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва определена услуга, свързана с невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯТ поради технически причини (хардуерен или софтуерен, проблем с интернет свързаност и др.).

5.23.  ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системата, които са свързани с използването или предоставянето на услуги въвВИРТУАЛНА КЛИНИКА, както и да използва тази информация по начин, който не противоречи на закона.

5.24. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието наВИРТУАЛНА КЛИНИКА, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително известие.

5.25. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

5.26. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по свое усмотрение да спре част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или за определени ПОТРЕБИТЕЛИ и/илиКонсултанти.

5.27. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже достъп до една или повече от своите услуги на Потребител в изброените, но неизчерпателно случаи, а именно:

        5.27.1.  Когато не е извършил дължимо плащане към ДОСТАВЧИКА;

5.27.2.     Когато с действията си нарушава Общите условия и други задължения, произтичащи от нормативен акт;

5.27.3.     Когато с действията си волно или неволно възпрепятства трети лица да ползват услугите на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА;

5.27.4.     Когато е заявил ползването на услуга и два или повече пъти не е ползвал услугата.

5.28.      Всеки ПОТРЕБИТЕЛ във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА:

5.28.1. да не предоставя невярна, неточна или подвеждаща информация;

5.28.2.  да не накърнява правата, законните интереси и доброто име на трети лица;

5.28.3.     да не призовава към извършване на престъпления или други правонарушения;

5.28.4.     да не извършва други злоумишлени действия;

5.28.5.     да уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на констатирано нарушение на настоящите Общи условия;

5.28.6.     да заплаща за предоставените услуги.

5.29.      ДОСТАВЧИКЪТ предлага услугите във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на тяхното качество.

5.30.      ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети, възникнали поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика и др.

5.31.      ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възникнали вреди  поради непредоставени услуги в случай на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, технически повреди и други, които биха могли да доведат до невъзможност да се използва част или цялата система; при нерегламентиран достъп или проникване от страна на трети лица в системата и други подобни.

5.32.      „СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” по смисъла на предходния текст е непредвидено към момента на сключването или на изпълнението на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

5.33.      ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури ползването на платените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги, които услуги не са били предоставени по причина за която отговорен е Доставчика или е налице случайно събитие.

5.34.      ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за прилагане на препоръчани от страна на Консултантите продукти, процедури, методи за справяне с проблеми и други.

5.35.  ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поставя рекламни материали във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали.

5.36.  Забранява се използването на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА  без съгласието на ДОСТАВЧИКА за реклама, за пренасочване към външни сайтове, за разпращане на непоискани търговски съобщения, за незаконно събиране на информация и други, които стоят извън целите на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА.

5.37.  ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато същия използва услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на услугите на ДОСТАВЧИКА.

5.38.  ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност в случай на извършени нарушения от страна на Консултантите във връзка с предоставени услуги.

5.39.  В случай, че потребителят използва част и цялата информация  във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА по начин, противоречащ на Закона за авторското право и сродните му права, същият носи отговорност за всички причинени на Доставчика вреди и пропуснати ползи.

5.40.  Потребителите ползват услуги в системата на ВИРТУАЛНА КЛИНИКА  след плащане на определеното за услугата възнаграждение. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема разноските при Оператора на електронни разплащания за конвертиране на неговата валута, както и поема всички необходими такси и разноски за извършване на съответния превод към Доставчика.

5.41.  За да използва услуги във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предплаща определена цена или съответен брой кредитни единици.

5.42. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да изисква и ползва услуга ако предварително не е заплатил цената на услугата.

5.43.  В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предплатил услуга, която не е използвал, то той има право да  получи обратно платената сума, когато е отказал ползването на услугата не по-късно от 1 час преди уговореното време за ползване на услугата. Отказът трябва да е направен писмено на интернет страницата като се посочва и банкова сметка, по която потребителят желае да му бъде възстановена сумата. Таксите и комисионните по транзакзията за възстановяване са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и се удържат от сумата за възстановяване. При връщането на сумата на ПОТРЕБИТЕЛЯ ДОСТАВЧИКЪТ удържа комисионна за ангажимент в размер на 15 % от платената сума.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, от която е извършено плащането..

5.44.  ДОСТАВЧИКЪТ не дължи връщане на платена от ПОТРЕБИТЕЛ сума, когато:

           5.44.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отказал ползване на услуга по –късно от 1 час преди уговореното време за ползване на услугата;

           5.44.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отказвал предварително уговорена услуга и се е ползвал от правата по  т. 5.43 повече от 2 пъти.

5.45. ДОСТАВЪЧИКЪТ дължи връщане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на предплатена сума, когато услугата не е предоставена по причина, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря, като таксите и комисионнните за връщането на сумата са за сметка на ДОСТАВЧИКА. Връщането на сумата се извършва след изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ дали желае да използва сумата за друга услуга или желае връщане, като посочи и банкова сметка.

5.46. Личните данни, предоставени на ДОСТАВЧИКА, са конфиденциална информация и могат да бъдат използвани само в съответствие с нормативната уредба на Република България. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за използване на предоставени от потребител лични данни, когато това използване е в съответствие с действащото в Р България законодателство, независимо дали това използване е разрешено от страната, на която потребителят  е граждадин или в която е отседнал или временно пребивава. В случай на правна колизия приложимо е законодателството на Р България.

5.47.  ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че всяка информация от личен, търговски или служебен характер, получена при ползването на сайта ще бъде използвана единствено и само по предназначение и с нетърговска цел.

5.48.  Достъп до  предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни има само ДОСТАВЧИКА. Консултанта предоставил услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да съхранява, обработва или извършва други действия с информацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ извън конкретните действия свързани с извършването на консултантска дейност по заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга.

5.49.  Съдържанието на сайта не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

5.50.  Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари професионалисти и не отлагайте потърсването на медицинска помощ поради получена в нашия сайт информация.

5.51. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на сайта информация.

5.52. С подписването на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласие ДОСТАВЧИКЪТ да съхранява предоставените лични данни единствено и само за доказаване на времето, вида и качеството на предоставената услуга.

5.53.  Всички спорове относно съществуването, изпълнението или неизпълнението на задълженията на страните, породени от Общите условия или отнасящи се до тях се решават по реда на действащия в Република България ред Граждански процесуален кодекс.

5.54.  ДОСТАВЧИКЪТ има право да допълва и изменя настоящите Общи условия. 

5.55. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2011 год. и/или от публикуването на последната им актуализация.

Ние приемаме сериозно сигурността и вземаме предпазни мерки за защита на личните данни. Вие получавате достъп до личните си данни на нашата Уеб страница посредством парола и Вашия имейл адрес. Препоръчваме ви да не споделяте паролата си с никого. В допълнение, Вашите лични данни се съхраняват на защитен сървър, до който само избрани служители имат достъп.

 

Картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

 • Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:
 • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Виртуалната Клиника не съхранява данни за разплащанията и поради тази причина не би могла да ги използва за други цели. В следствие на това е необходимо всеки път  потребителите да си въвеждат нужната информация, относно разплащанията.

 

Лични данни

АСМИП МЦ "Свети Пантелеймон" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. АСМИП МЦ "Свети Пантелеймон" ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Декларирам, че:

На осн. чл. 5, ал. 2, т.2 във вр. с чл. 5, ал. 1 т.3 от Закона за защита на личните данни давам своето изрично съгласие АСМИП – МЦ "Свети Пантелеймон” ЕООД, ЕИК: 121057557  да обработва личните ми данни, включително и тези свързани с моето здраве, съгласно Закона за защита на личните данни.

Информиран съм, че данните, които предоставям са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Предоставям данните си доброволно.

 
 
 
 

Поради ограниченията на закона специалистите във ВИРТУАЛНА КЛИНИКА не могат да предписват лекарства.

© 2014 ВИРТУАЛНА КЛИНИКА. Всички права запазени.